بررسی تاثیر هوش هیجانی بر ویژگی های مدیریت بحران کووید-19 با میانجی گری تعهد سازمانی: از دیدگاه پرسنل اورژانس 115 سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مدیریت بحران کووید-19 با میانجی گری تعهد سازمانی از نظر پرسنل 115 اورژانس سیرجان است. نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش،توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل پرسنل اورژانس 115 سیرجان به تعداد 150 نفر است که تعداد 108 نفر به طور تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی سیریا شرینگ(1998)،تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) و برای ویژگی های مدیریت بحران پرسشنامه فقیهی و همکاران(1399) ، مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده نرم‌افزارکامپیوتری Spss و amoss graph 22انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که هوش هیجانی و تعهد مستمر تنها متغیرهایی هستند که به طور مستقیم بر ویژگی های مدیریت بحران کووید-19 تاثیرگذار ند.هوش هیجانی با تاثیر مثبتی به میزان 254/0 و تعهد مستمر با تاثیری به اندازه 195/0 ویژگی های مدیریت بحران کووید-19 را تحت تاثیرات خود قرار می دهند.نتیجه گیری: نتایج مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که هوش هیجانی تاثیر مستقیم و مثبتی بر ویژگی های مدیریت بحران کووید-19 دارد، اما از بین مولفه های تشکیل دهنده تعهد سازمانی تنها تعهد مستمر با متغیر وابسته در ارتباط است و بین دیگر متغیرهای تعهد سازمانی(تعهد هنجاری و تعهد عاطفی) رابطه ای علی با متغیر وابسته اثبات نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات